Privacybeleid

Privacybeleid

Uw kind zit op een school die valt onder de stichting 'Opmaat groep'. Op onze scholen gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Noodzakelijk voor onderwijs.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u lezen wat voor onze scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens worden ontvangen van ouders (zoals bij inschrijving op onze scholen). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. Verder kunnen wij u vragen naar de geloofsovertuiging van uw kind zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden. Maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.

Beveiligde opslag.
De leerlinggegevens en vorderingen van leerlingen worden opgeslagen in onze (digitale) administratie- en leerlingvolgsystemen Esis of ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de betreffende school waar uw kind op zit. “Uw” 'Opmaat groep' school valt, samen met de andere scholen, onder één schoolbestuur. Een beperkt aantal medewerkers van het centrale schoolbestuur hebben ook toegang tot bepaalde leerlinggegevens. De toegang is beperkt tot de leerlinggegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken.

Digitaal lesmateriaal.
Onze scholen maken gebruik van digitaal lesmateriaal. De leveranciers van het lesmateriaal ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Een beperkte set met persoonsgegevens is nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt zodat lesstof en leerresultaten kunnen worden gekoppeld aan de juiste leerling. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens (een verwerkersovereenkomst), zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.