Missie en Visie

Missie en visie

Missie : is waar we voor staan (onze permanente opdracht).
Visie : is waar we voor gaan (ons ambitieus en gedeeld beeld van de toekomst).

Missie
Het is ons doel om kinderen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs om zo uiteindelijk hun plek in de maatschappij vinden. Wij vinden de basisvakken taal en rekenen erg belangrijk, maar hebben tevens veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, natuur- en cultuureducatie, techniek en expressie.

Ons motto is: “Waar een kleine school groot in kan zijn!

Visie
In het schoolplan 2015-2019 zijn onderstaande streefbeelden van belang voor onze activiteiten en prioritering:

1. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt.
2. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
3. Op onze school zijn duidelijke afspraken m.b.t. de zorg en begeleiding van kinderen.
4. Op onze school wordt gewerkt volgens de principes van het zelfstandig werken.
5. Op onze school wordt gewerkt volgens de principes van de 1-zorgroute.

De streefbeelden zijn onze grote verbeterpunten voor de komende vier jaar (augustus 2015 tot augustus 2019). Alles wat we doen, proberen we hieraan te relateren. Vanaf augustus 2015 tot augustus 2019 loopt er een nieuwe schoolplanperiode.