Medezeggenschapsraad

Het bevoegd gezag en de directie van onze school moeten veel beslissingen nemen. Zij doen dit echter niet alleen. De medezeggenschapsraad (MR) heeft bij diverse beslissingen een adviserende of instemmende taak. Deze weegt mee in de uiteindelijke besluitvorming. Samen met de Ouderraad is de MR ook een platform binnen onze school, dat ervoor probeert te zorgen dat de openheid binnen de Regenboog zo groot mogelijk is. Wat zijn de taken van de MR?
* Belangen behartigen van personeel, kinderen en ouders.
* Overleg over het beleid en het functioneren van school.
* Openbaarheid en openheid bevorderen.
* Onderling overleg bevorderen.
* Aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn.

De leden van de MR komen per schooljaar ongeveer maandelijks bij elkaar. Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. De betreffende agenda en notulen worden steeds opgehangen in de hal. Als er tijdens deze vergaderingen zaken aan de orde komen die voor de ouders van belang zijn, wordt er een verslag gemaakt en aan hen beschikbaar gesteld.

Onze MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden:
Voorzitter: Jan Butterman (ouder)
Secretaris/penningmeester: Micha Huizinga (ouder)
– Anouk Lubberdink (teamlid)
– Ellie Adams (teamlid)

De vergaderingen zijn openbaar voor de bij de school betrokken geledingen. Zij worden gehouden op school en beginnen om 20.00uur. De agenda’s alsmede de notulen van alle vergaderingen worden tijdig via het prikbord in de gang gepubliceerd. In het schooljaar 2017-2018 vergadert de MR op de volgende donderdagen:
07-09-17, 26-10-17, 30-11-17, 25-01-18, 22-03-18, 17-05-18, 21-06-18.